Inschrijving STRP Onderwijsprogramma open

Tours en mini-workshops voor het onderwijs tijdens STRP Festival 2020

English below

Wat

 • 110 minuten tour en mini-workshop
 • Docenten/begeleiders mogen kosteloos mee
 • Inclusief gratis toegang tot de expositie in het weekend op 4 en 5 april voor alle deelnemers, docenten en begeleiders

Voor wie

 • Voor alle klassen VSO, VMBO, HAVO en VWO, onder- en bovenbouw (zeer geschikt voor CKV, Cultuur en Maatschappij, Sector Techniek en Technasium)
 • MBO techniek, creatief, sociale beroepen (zeer geschikt voor Burgerschap, Creativiteit en Techniek)
 • Docententeams

STRP nodigt scholieren en studenten uit voor een open dialoog over de relatie tussen de mens, experimentele technologie, de samenleving en de toekomst.
Van 2 tot en met 5 april is het weer tijd voor STRP Festival 2020. Zoals altijd kun je een prikkelend en tot de verbeelding sprekend programma verwachten met een tentoonstelling, sessies met sprekers, uiteenlopende performances, workshops en dialoog. Nieuw is dat we op een prachtige nieuwe locatie in het centrum van Eindhoven neerstrijken: DOMUSDELA. En, om het festivalgevoel te versterken en de energie meer focus te geven gaan we met het festival van 10 naar 4 dagen. De tours en mini-workshops voor onderwijs zijn op 2 en 3 april.

Kunnen we ons een toekomst voorstellen waarin de mens een minder dominant en arrogant wezen is?
Tijdens STRP Festival 2020 onderzoeken we hoe we het denken vanuit het perspectief van een mens kunnen verschuiven naar een breder perspectief, waarin de mens één van de spelers is, in plaats van de onmisbare hoofdspeler. Samen met het publiek, kunstenaars, ontwerpers, denkers en doeners gaan we op zoek naar nieuwe, hoopgevende scenario’s voor de toekomst waarin we ons een andere verhouding tot technologie, natuur en de dingen om ons heen verbeelden.

Onderwijsprogramma
Leerlingen en studenten ontdekken de expositie van STRP Festival en verkennen de ideeën en vragen over de toekomst die je hierin tegenkomt. Door samen te kijken, te denken, te speculeren en kritische vragen te stellen worden ze uitgedaagd een eigen idee te vormen en met elkaar in gesprek te gaan. In de interactieve tours waarin leerlingen en studenten vooral zelf mogen doen, wordt de nadruk gelegd op het bewust worden van de eigen positie en die van de ander. Wie ben ik en wat vind ik? En tijdens een aansluitende mini-workshop worden leerlingen en studenten gestimuleerd om hun eigen toekomstscenario te maken. Wat vind ik en wat wil ik?

Wanneer
Donderdag 2 & vrijdag 3 april 2020, 08.50 - 17.00u

Kosten
€ 9,50 per deelnemer
Betaling via klassikaal tegoed CJP Cultuurkaart, tegoed Museumschatten of per factuur.

Inschrijven
Schrijf snel in via het inschrijfformulier!

Contact
Shirley Hendrikse – projectleider educatie & participatie
040-2367228 of 06-14982414
shirley[at]strp.nl

------

What

 • 110-minute tour and mini-workshop.
 • Supervisors join free of charge.
 • Including free admission to the exhibition for all participants and supervisors in the weekend of 4 and 5 April 2020.

For who

 • For all classes VSO, VMBO, HAVO and VWO, junior and senior classes. Perfectly suited for CKV, Culture and Society, Sector Technology and Technasium.
 • MBO technology, creative, social professions. Perfectly suited for Citizenship, Creativity and Technology.
 • Teacher teams.

STRP invites pupils and students to an open dialogue about the relationship between humans, experimental technology, society and the future.
It is once again time for STRP Festival 2020, from 2 until 5 April. As always you can expect a stimulating programme that appeals to the imagination with an exhibition, sessions with speakers, various performances, workshops and dialogue. What’s new is that we have landed in a beautiful new location in the centre of Eindhoven: DOMUSDELA. And to enhance the festival feeling and to focus our energy, the festival is no longer 10 but 4 days long. The tours and mini-workshops for schools and academies are on 2 and 3 April.

Can we imagine a future in which the human is a less dominant and arrogant being?
During STRP Festival 2020 we will research how thinking from a human perspective can be shifted to a broader perspective in which humans are just one of the players, instead of the indispensable main character. Together with the audience, artists, designers, thinkers and doers we will search for new, hope-giving scenarios for the future in which we imagine having a different relationship with technology, nature and the things around us.

Educational programme for secondary education
Pupils and students discover the STRP Festival exhibition and explore the ideas and questions it poses about the future. By looking, thinking, speculating and asking critical questions together, they are challenged to develop their own idea and engage in dialogue with each other. In the interactive tours in which pupils and students are encouraged to actively take part, there is an emphasis on generating awareness of their own position and that of others. Who am I and what do I think? And during a subsequent mini-workshop the pupils and students are stimulated to make their own future scenarios. What do I think and what do I want?

When
Thursday 2 & Friday 3 April 2020, 08:50-17:00

Cost
€ 9,50 per participant. Payment via class credit CJP Cultuurkaart, credit Museumschatten or on invoice.

Registration
Register soon using the registration form!

Contact
Shirley Hendrikse – project leader education & participation
040-2367228 or 06-14982414
shirley[at]strp.nl